نحو یا جمله‌شناسی به دانش مطالعهٔ قواعد مربوط به نحوهٔ ترکیب و در کنار هم آمدن واژه‌ها به‌منظور ایجاد و درک جملات در یک زبان اطلاق می‌شود.

این شاخهٔ مهم از دستور هر زبان، نظام‌مندی و خلاقیت فراوانی را طلب می‌کند. درست است که انسان‌ها می‌توانند مجموعه کلمات یک جمله را با ترتیب گوناگونی در کنار هم قرار دهند، ولی تمامی آن‌ها جملات معنی‌دار نخواهد شد.

  1. مرد خرید کتاب را.
  2. مرد کتاب را خرید.

در اینجا، جملهٔ اول غیرمجاز است از نظر زبان فارسی و براساس گرامر زبان انگلیسی مرتب شده‌است (.He bought the book)؛ ولی، دومی، که درست همان مجموعهٔ کلمات را داراست، ساختاری قابل قبول از نظر قواعد و دستورهای نحویِ زبان فارسی دارد.

جستارهای وابسته

صرف یا همان علم‌التّصریف، نحوهٔ ساختار کلمات متعدد از ریشهٔ واحد برای ساختن معانی متعدد است. مثلاً از مادهٔ «کَرَمَ» می‌شود اسم فاعل و مفعول و فعل ماضی و فعل مضارع و... ساخت: أکرَمَ، یُکرِمُ، إکرام، مکرّم، تکریم، کریم، کِرام، و...