نقطه مرگ (به انگلیسی: Dead centre)به نزدیک‌ترین و دورترین موقعیت مکانی پیستون نسبت به میل لنگ نقطه مرگ در موتور گویند. به دورترین نقطه نسبت میل نقطه مرگ بالا (top dead centre (TDC و نقطه مرگ پایین (bottom dead centre (BDC گویند.

مکانیزم متحرک لنگ متکی بر انرژی ذخیره شده چرخ لنگر برای غلبه بر نقطه مرگ است.